• ایران
  • 23rd September 2023

گفتگویی درباب شرایط تأسیس از منظر حقوق عمومی

جستاری در باب اقتصاد روانی پیرامون کین توزی

جستاری در باب ضرورت بازنگری در خوانش افسانه محور از تاریخ

پرونده ی بزنگاه

در باب حق کار کردن

تحلیلی حقوقی در نسبت حاکمیت و سیاست

کنش های اصلاحطلبان در انتخابات 1400 ایران

دموکراسی و مفهوم آن

اخراج مهاجران بخشی از سیاست های نولیبرال

مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان

گفت‌وگوی انکار با محمد مالجو در رابطه با خیزش زن، زندگی، آزادی

بنیادگرایی اسلامی در افغانستان

بررسی مختصری در باب اقتصاد سیاسی جنگهای آمریکا

جستاری در باب نسبت میان کیف و قدرت

جستاری در باب امکان‌های قدرت مؤسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی»

ملزوماتِ استراتژیک «نه گفتن» به وضعیت؛ جبهه‌ی واحد و دموکراسی‌خواهی گفت‌وگوی «انکار» با مراد فرهادپور درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»

درباره ی نسبت و شباهات میان دو گفتار غالب رفورمیسم و براندازی

حقیقت، هم ایستایی یا پویایی

دانشگاه، سوژه ی زن دانشجو و مقاومت

درباره ی نسبت میان ما و تغییر وضعیت

مصاحبه با دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی در باره ی مناسبات ارباب و بندگی در وضعیت فعلی

درباره نسبت گفتار ابتذال شر با آرای آرنت در این زمینه و استنباطهای ناصواب از آن

در باب سویه های فاشیستی شرمسار سازی

سرمقاله ی شماره ی نهم انکار و در باب سیاست ورزی در روزگار غلبه ی جهان مجازی

اندیشیدن همراه با «ال» در زمانه‌ی انقلابی

درباره ی نسبت سیاست حقیقی با انتخابات

درباره ی نهادهای اقتصادی خارج از دولت و قدرت روزافزونشان

درباره نسبت مفهوم انتخاب با انتخابات

درباره نسبت انتخابات با سوژه سیاسی

سرمقاله شماره ویژه انکار درباره انتخابات

بازخوانی یک تجربهٔ سیاسی: تلاش برای یک مبارزهٔ فراطبقاتی دموکراسی‌خواهانه

سیر جنبش سبز و تطور میرحسین موسوی

جنبش های اجتماعی و مسأله ی طرد

در باب تقابل مدیریت و سیاست و تداعی های آن

در باب نسبت رخدادهای گذشته با امر معاصر

سرمقاله ی شماره نخست انکار

یادداشتی در باب نسبت جنبش سبز با دموکراسی اجتماعی

در باب گفتمان امنیت ملی و پیامدهای آن

گزارشی در باب جهت گیری های دولت جدید

نگاهی به بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود شمسی

در کشاکش تغییر جهت منحنی؛ بررسی جنبش کارگری ایران در مصاحبه با کاظم فرج‌الهی

تشکل‌های مردم‌نهاد حامی کودکان و مدافعه‌گری برای پایان دادن به کار کودکان

درباره ی زندانیان کارگر

در باب جنبش کارگری و سوژگی زنان

درنگی بر «حکومت شورایی» از منظر دانش حقوق عمومی

کاوشی در باب سیاست طبقاتی و نقش مردم

جستاری در روانشناسی توده ای و نسبت آن با فاشیسم

در نسبت کاپیتالیسم و فاشیسم

تقابل دو گونه پوپولیسم

سرمقاله ی شماره سوم انکار: مردم دو بذر در زمین سیاست

گفتگو با صالح نجفی: رهایی، انقیاد و تعقل عمومی

نام پدیده‌ها مستقل از ما داده شده‌اند و تاریخ و حیات خودشان را پیدا کرده‌اند. رخدادها معمولاً به‌دست فاتحان‌شان نام‌گذاری می‌شوند و به یاد می‌مانند. نبردهای بی‌فرجام‌مانده نام‌های دوگانه و چندگانه بر وقایع تحمیل می‌کنند. اگر به پدیده یا رخدادی بسته به موضع سیاسی نام دیگری می‌دهند باید بر آن سیاست و پیامدهای آن آگاه بود. نامیدن و نام‌گذاری زمانی دچار بحران می‌شود که نشود نام رخدادها را به‌طور همگانی دانست.

گفتگوی «انکار» با فاطمه صادقی درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»

گفتگوی «انکار» با ابراهیم توفیق درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»