• ایران
  • 22nd July 2024

مقاله ای درباره اعتراضات آبان ماه و نقش مردم در آن

پرونده ای درباره اعتراضات آبان 1398و تاثیر بحران های سیاسی و اقتصادی در شکل گیری آن

درباره ی مردم

نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و درون مایه ی آن

هویت های سیاسی و جنبش های ضدفرقه ای در لبنان

در باب دموکراسی و قدرت مردم

دموکراسی در وضعیت استثنایی

در باب دموکراسی و تحقق حکومت دموکراتیک

نگاهی به بازیابی امر کلی

« مصاحبه ای با وندی براون در باب کتاب «در ویرانه‌های نولیبرالیسم

نئولیبرالیسم و فشار بر بازگشایی مدارس در دوران همه گیری کرونا

در باب شیوع کرونا و تاثیرات آن

نگاهی انتقادی به سیاست خارجی و تأثیر قدرتمند لابی اسرائیل بر آن

درباره ی اقتصاد سیاسی باریکه ی غزه

مصاحبه با نوشین احمدی خراسانی درباره ی زن، زندگی، آزادی

در باب مکانیزم هایی که ما را قادر به نادیده گرفتن می کنند

درباره ی فلسطین

شرحی نظری بر قضاوت روحانیون در ایران معاصر

بررسی تحولات سینمای ایران

مصاحبه با اعظم خاتم درباره ی جنبش زن، زندگی، آزادی

جستاری در باب امکان‌های قدرت موسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی» قسمت دوم و پایانی

نظام آموزشی از منظر ارای لویی آلتوسر

از اصل لذت تا ورای اصل لذت

تاریخ، خطی جلو نمی‌رود، هر چه قدر هم تخیل کنیم و آرزومند باشیم، باز هم مسیر خودش را طی می‌کند، به همین خاطر هم هست که نمی‌توان ضرورتا رویاهای مبتنی بر آزادی و رهایی را در آینده هم، به سادگی قابل تحقق دانست، چرا که جهان و مخاطراتش نشان داده‌است همه چیز آنطور که تصور می‌کنیم، پیش نمی‌رود، گاهی حتی مفاهیم تغییر شکل می‌دهند، به طوری که درک مسیر تحولاتشان، دشوار می‌شود.

مصاحبه ی ژیل دلوز با نویسنده ی فلسطینی، الیاس سنبار، درباره ی مسأله ی فلسطین

تاریخ برپایی اسراییل بر اساس پاکسازی قومی

تزهایی برای عمل

تحلیل حقوقی عمومی رفتار حاکمیت در بطن خیزش ژینا

نوشتاری از پرونده ی بزنگاه نشریه مروارید

گفتگویی درباب شرایط تأسیس از منظر حقوق عمومی

جستاری در باب اقتصاد روانی پیرامون کین توزی

جستاری در باب ضرورت بازنگری در خوانش افسانه محور از تاریخ

پرونده ی بزنگاه

در باب حق کار کردن

تحلیلی حقوقی در نسبت حاکمیت و سیاست

کنش های اصلاحطلبان در انتخابات 1400 ایران

دموکراسی و مفهوم آن

اخراج مهاجران بخشی از سیاست های نولیبرال

مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان

گفت‌وگوی انکار با محمد مالجو در رابطه با خیزش زن، زندگی، آزادی

بنیادگرایی اسلامی در افغانستان

بررسی مختصری در باب اقتصاد سیاسی جنگهای آمریکا

جستاری در باب نسبت میان کیف و قدرت

جستاری در باب امکان‌های قدرت مؤسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی»

ملزوماتِ استراتژیک «نه گفتن» به وضعیت؛ جبهه‌ی واحد و دموکراسی‌خواهی گفت‌وگوی «انکار» با مراد فرهادپور درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»

درباره ی نسبت و شباهات میان دو گفتار غالب رفورمیسم و براندازی

حقیقت، هم ایستایی یا پویایی

دانشگاه، سوژه ی زن دانشجو و مقاومت

درباره ی نسبت میان ما و تغییر وضعیت

مصاحبه با دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی در باره ی مناسبات ارباب و بندگی در وضعیت فعلی

درباره نسبت گفتار ابتذال شر با آرای آرنت در این زمینه و استنباطهای ناصواب از آن

در باب سویه های فاشیستی شرمسار سازی

سرمقاله ی شماره ی نهم انکار و در باب سیاست ورزی در روزگار غلبه ی جهان مجازی

اندیشیدن همراه با «ال» در زمانه‌ی انقلابی

درباره ی نسبت سیاست حقیقی با انتخابات

درباره ی نهادهای اقتصادی خارج از دولت و قدرت روزافزونشان

درباره نسبت مفهوم انتخاب با انتخابات

درباره نسبت انتخابات با سوژه سیاسی

سرمقاله شماره ویژه انکار درباره انتخابات

بازخوانی یک تجربهٔ سیاسی: تلاش برای یک مبارزهٔ فراطبقاتی دموکراسی‌خواهانه

سیر جنبش سبز و تطور میرحسین موسوی

جنبش های اجتماعی و مسأله ی طرد

در باب تقابل مدیریت و سیاست و تداعی های آن

در باب نسبت رخدادهای گذشته با امر معاصر

سرمقاله ی شماره نخست انکار

یادداشتی در باب نسبت جنبش سبز با دموکراسی اجتماعی

در باب گفتمان امنیت ملی و پیامدهای آن

گزارشی در باب جهت گیری های دولت جدید

نگاهی به بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود شمسی

در کشاکش تغییر جهت منحنی؛ بررسی جنبش کارگری ایران در مصاحبه با کاظم فرج‌الهی

تشکل‌های مردم‌نهاد حامی کودکان و مدافعه‌گری برای پایان دادن به کار کودکان

درباره ی زندانیان کارگر

در باب جنبش کارگری و سوژگی زنان

درنگی بر «حکومت شورایی» از منظر دانش حقوق عمومی

کاوشی در باب سیاست طبقاتی و نقش مردم

جستاری در روانشناسی توده ای و نسبت آن با فاشیسم

در نسبت کاپیتالیسم و فاشیسم

تقابل دو گونه پوپولیسم

سرمقاله ی شماره سوم انکار: مردم دو بذر در زمین سیاست

گفتگو با صالح نجفی: رهایی، انقیاد و تعقل عمومی

نام پدیده‌ها مستقل از ما داده شده‌اند و تاریخ و حیات خودشان را پیدا کرده‌اند. رخدادها معمولاً به‌دست فاتحان‌شان نام‌گذاری می‌شوند و به یاد می‌مانند. نبردهای بی‌فرجام‌مانده نام‌های دوگانه و چندگانه بر وقایع تحمیل می‌کنند. اگر به پدیده یا رخدادی بسته به موضع سیاسی نام دیگری می‌دهند باید بر آن سیاست و پیامدهای آن آگاه بود. نامیدن و نام‌گذاری زمانی دچار بحران می‌شود که نشود نام رخدادها را به‌طور همگانی دانست.

گفتگوی «انکار» با فاطمه صادقی درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»

گفتگوی «انکار» با ابراهیم توفیق درباره‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»