• ایران
  • 16th April 2024

در باب مکانیزم هایی که ما را قادر به نادیده گرفتن می کنند

از اصل لذت تا ورای اصل لذت

جستاری در باب اقتصاد روانی پیرامون کین توزی

جستاری در باب نسبت میانِ جوک و استثمار

درباره ی دلالت های سیاسی طنز

جستاری در باب نسبت میان کیف و قدرت

جستاری در روانشناسی توده ای و نسبت آن با فاشیسم

کار ترجمهٔ این مقاله، پیش از آغاز زبانه کشیدن شراره‌های جنبشِ ژینا شروع شد و طبعاً به هیچ وجه در تصور نگارندهٔ این سطور، نمی‌آمد که چندی بعد، چهرهٔ این خاک، به کلی دگرگونه شود. اما وقع ما وقع و امروز، با ایرانی روبه‌رو ایم، که در آن، چیزها شباهت کمی به گذشته دارند. آیا گزارهٔ اخیر صادق است؟ زمان نشان خواهدداد. ترجمه و انتشارِ متنی فلسفی، در زمانی که زمین و آسمان، از آدم طلبِ «کنش» می‌کنند، احتمالاً در نظر شیفتگانِ «کنش»، صریح‌ترینِ شکلِ طفره‌روی به شمار آید. اما خودِ این خواهشِ طاقت‌سوز برایِ کنش، شاید پاتولوژی‌ای باشد که با درنگ کردن، در مضمونِ مقالاتی از این دست بتوانیم، بدان تفطن یابیم.

ضمنِ این مقاله، مکرراً مصطلحاتِ Aufhebung و Verneinung استعمال شده‌اند. Aufhebung در زمره‌یِ یکی از واژگانِ دشوار برای ترجمه است. به این نکته، در مقاله نیز اشاره شده‌است و دلیلِ این دشواری این موضوع عنوان شده که این کلمه، جامعِ معانی‌ای متفاوت و حتی متضاد است. البته مترجمانِ آثارِ هگل در زبانِ فارسی، معادل‌هایی برای این مصطلح پیش نهاده‌اند که از آن جمله می‌توان به فراروی، رفع و انحلال اشاره کرد.