• ایران
  • 22nd July 2024

نگاهی به بازیابی امر کلی

کار از خانه و آزار جنسی در دوران کرونا

بررسی خشونت از منظر آرای آرنت و ملانی کلاین

دانشگاه، سوژه ی زن دانشجو و مقاومت

کاوشی در نسبت نئولیبرالیسم و فاشیسم

سارا احمد استاد سابق مطالعات نژادی و فرهنگی در دانشگاه گلداسمیت لندن است. او در سال 2016 در اعتراض به عدم رسیدگی دانشگاه به شکایات مربوط به آزارها و سؤاستفاده‌های جنسی، از سِمَت خود در این دانشگاه استعفا داد. وی در حال حاضر نویسنده و پژوهشگری مستقل در حوزه‌ی مطالعات فمینیستی، نژادی و جنسیت است و در کارهای خود از منظر نظریات پسااستعماری به فرایندهای برسازنده‌ی «بدن» و «جهان‌ها» و همچنین چگونگی شکل‌گیری و به چالش کشیده شدن قدرت در نظام‌های فرهنگی و جهان زندگی روزمره می‌پردازد.