• ایران
  • 27th May 2024

جستاری در باب امکان‌های قدرت موسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی» قسمت دوم و پایانی

تحلیل حقوقی عمومی رفتار حاکمیت در بطن خیزش ژینا

گفتگویی درباب شرایط تأسیس از منظر حقوق عمومی