• ایران
  • 23rd September 2023

خندیدن و سرمایه داری

جستاری در باب نسبت میانِ جوک و استثمار

تزهایی درباره نیاز

تزهایی درباره ی نیاز و طرح مباحثه ای درباره ی آن

بی‌ثباتی شغلی، حالا همه جا هست

نئولیبرالیسم و سیاست موقتی سازی کار

صفحه 2 از 7